مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز - آرشیو

حضور دکتر جلیل باباپور خیرالدین در جمع یازده استاد پر استناد دانشگاه تبریز
حضور دکتر جلیل باباپور خیرالدین در جمع اساتید پر استناد دانشگاه تبریز

حضور دکتر جلیل باباپور خیرالدین در جمع یازده استاد پر استناد دانشگاه تبریز

اساتید پر استناد دانشگاه تبریز در حوزه های مختلف معرفی شدند و جناب آقای دکترجلیل باباپور خیرالدین مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تبریز با شایستگی تمام در لیست یازده نفره اساتید پر استناد قرار گرفتند.

ادامه مطلب