ارتباط با مرکز

تعداد بازدید:۲۵۴۸

ارتباط با مرکز : 

آدرس : تبریز – بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز – مرکز مشاوره دانشگاه

تلفن دبیرخانه : 3393297

پست الکترونیکی: e_consult@tabrizu.ac.ir


آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۳