کارگاههای آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۵۵
 

 کارگاههـای آموزشی :

 

کارگاههای آموزشی در راستای ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی

دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار می گردد. این کارگاهها اهداف زیر را دنبال می کنند:


دانشجـویـان می توانند برای بهره گیری از کارگاههـای آموزشی که تـوسط مرکز مشـاوره برگزار می

شود شرکت نمایند برای این منظور مرکز مشاوره طبق برنامه از قبل تعیین شده ای از طریق

پلاکاردهـا در سطح دانشگاه موضوع و زمـان و مدرس کارگاه آمـوزشی  را به اطلاع عموم دانشگاهیان

رسانده و از دانشجویان خواسته می شود تا در تاریخ مشخص برای  ثبت نام در کارگاه مراجعه نمایند.

بـا مراجعه دانشجویان نـام آنها ثبت شده و تاریخ برگزاری و مکان به اطلاع آنها رسانده  می شود. هر

کارگاه آموزشی بطور منظم 25- 20 نفر ظرفیت ثبت نام دارد.

 

1- ارتقاء سلامت روانی دانشجویان، کارکنان دانشگاه و اعضای هیات علمی.

 

2- توانمند سازی دانشجـویـان و کارکنان برای مقابله موثرتر بـا آسیب هـای روانی- اجتماعی محیط های دانشگاهی و خوابگاهی.

3- کاهش نرخ شیوع و بروز اختلالات روانی در بین دانشجویان.

4- پیشگیری از مشکلات رفتاری- اجتماعی مانند سوءمصرف مواد.

5- کاهش رفتارهای خشونت امیز و ناسازگاریهای اجتماعی.

6- افزایش توانمندی نظیر تکنیک های مطالعه و یادگیری در بین دانشجویان.

7- ترویج ارزش هـای انسانی نظیر نوع دوستی ، صداقت ، سخت کوشی و ارزش های اجتماعی مانند مسئولیت پذیری.

8- آموزش نحوۀ برقراری ارتباط مفید و سالم با دانشجویان برای مدیران و کارکنان دانشگاه.

9- آموزش نحوۀ مقابله با بحران های روانی مانند خودکشی به کارکنان خوابگاه ها.

10- آشنا سازی کارکنان و مدیران با ویژگی های جوانان و مشکلات.

این کارگاهها که بخشی از خدمات این مرکز می باشد برای کسب آگاهی و شناخت دانشجویان
 
نسبت به مشکلات ویژه  خود و استفاده از نظرات گروه که به شکل تخصصی توسط مشاور و یا روان
 
شناس مرکز تشکیل شده است  می باشد . در این کارگاهها شرکت  کننده گان بعد از یک سری

مقدمات و بحثهای نظری به صورت گروههای چند نفری ( بستگی به تعداد شرکت کنندگان دارد) در

می آیند و درباره موضوع مطرح شده بحث و تبادل نظر می کنند و درنهایت به یک جمع بندی می رسند

و درآخر نیز هر کدام از گروهها نتیجه بحثهای خودشان را ارئه می کنند.

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۳