پذیرش و نحوه بهره مندی از خدمات مرکز

تعداد بازدید:۳۶۳۴

پذیرش و نحوۀ بهره مندی از خدمات مرکز:

 

کلیه دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشگاه تبریز می توانند از خدمات این مرکز بهره مند شوند مراجعان مرکز ابتدا با مراجعه به قسمت پذیرش مرکز وقت ، مشاوره می گیرند سپس در وقت تعیین شده مراجعه کرده و اقدام به تشکیل پرونده نموده کدی را دریافت می کنند که در مراجعات بعدی با ارائه آن کد پرونده وی بازیابی می شود . مراجعین برای جلسات بعدی نیز باید به قسمت پذیرش مشاوره مراجعه کرده و اقدام به رزرو وقت مشاوره نمایند.

یکی از اصول اساسی کار خدمات مشاوره ای محرمانه بودن مشکلات مسایل طرح شده توسط مراجعین است بدین منظور اولاً پرونده مراجعین کدبندی شده است و بازیابی آن نیز بر اساس کدها صورت می گیرد که هر مراجع با ارائه کد مربوطه به مسئول پذیرش پرونده وی بازیابی می شود و پرونده هر مراجع در اختیار مشاوره مربوطه قرار می گیرد در صورت ارجاع مراجع و یا تغییر مشاور پرونده در اختیار مشاور یـا روانپزشکی که ارجـاع داده شده قرار می گیرد ، بنابراین محتویات پرونده ها بصورت محرمانه نگهداری می شوند.

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۳