آرشیو اخبار

راه اندازی مشاوره تلفنی

مرکز مشاوره سیستم نوین مشاوره تلفنی را برای ارائه خدمات بهتر به کادر دانشگاهی راه اندازی نموددر این سیستم مراجع با گرفتن یکی از شماره تلفنهای مرکز و انتخاب یکی از شماره های مرتبط با مشاوره تلفنی میتوان از خدمات بهره مند گردند.

ادامه مطلب

راه اندازی مشاوره الکترونیکی

مرکز مشاوره سیستم مشاوره اکترونیکی را برای ارائه خدمات بهتر به کادر دانشگاهی راه اندازی نموده در این سیستم مراجع با مراجعه به وبسایت مرکز و انتخاب مشاوره الکترونیکی میتواند از خدمات بهره مند گردند.

ادامه مطلب