لیست مشاورین

 

 

 

 

 

مشخصات مشاوران

عکس مشاور

آقای دکتر زارعان

تحصیلات:دکتری روانشناسی بالینی

سابقه:

مکان : مرکز مشاوره دانشجویی

زمان: یک شنبه 12-8

 

اقای دکتر خادمی

تحصیلات :  دکتری روانشناسی عمومی

سابقه کار:

مکان : مرکز مشاوره دانشجویی و دانشکده دامپزشکی

زمان : شنبه 12-8

 

آقای دکتر آقامحمدی

تحصیلات : متخصص روانپزشکی

سابقه کار: 12 سال

مکان : مرکزمشاوره دانشگاه تبریز

زمان : یکشنبه  12-9

 

 

خانم رسول زاده

تحصیلات :  دانشجوی دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان :دانشکده کشاورزی

زمان : سه شنبه 13-9

 

 

خانم محمدپور(کارشناس مددکار)

تحصیلات : کارشناسی مددکاری

سابقه کار:

مکان :   مرکز مشاوره دانشجویی

زمان : 12-8 شنبه

 

 

 

آقای باقرپور 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

سابقه کار: 10 سال

خوابگاه ولیعصر روزهای دوشنبه ساعت 18-20

خوابگاه بهار  روزهای یکشنبه ساعت 18-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم بهادری

تحصیلات :  دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

سابقه کار:

مکان : دانشکده عمران

زمان : یک شنبه و سه شنبه 13-9

 

اقای دکتر عیسی حکمتی

تحصیلات : دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

سابقه کار:

مکان :  دانشکده علوم طبیعی

زمان : یک شنبه 13-9 و4-2

 

 

 

 

 

آقای دکتر حشمتی

تحصیلات :  دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان : دانشکده کشاورزی

زمان : یکشنبه  و سه شنبه 12-8

آقای دکتر بیرامی

عضوهیئت علمی دانشگاه تبریز

تحصیلات : دکتری روانشناسی  

سابقه کار:

مکان :   مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان : شنبه 4-2

خانم موسی نژاد

تحصیلات :  دانشجوی دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان : مرکز مشاوره دانشجویی(نورو فیدبک)

زمان : 4 شنبه12-8 و دوشنبه 10-8

 

 

خانم ملیحه فرج زاده

تحصیلات :

سابقه کار:

مکان : دانشگاه مرند

زمان :

 

خانم ماریا فاطمی

تحصیلات : کارشناس ارشد تربیتی

سابقه کار: 6 سال

مکان : خوابگاه شهداء

زمان : دوشنبه  و سه شنبه 20- 17

 

آقای فرشی

تحصیلات :  کارشناس ارشد

سابقه کار:

مکان :  مرکز مشاوره دانشجویی

زمان : شنبه و دو شنبه 12-10

 

 

خانم فخیمی

تحصیلات :  کارشناس ارشد

سابقه کار:

مکان :  خوابگاه شهداء

زمان :شنبه و دوشنبه 20-17

 

 

 

آقای داداش زاده

تحصیلات :  دانشجوی دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان : خوابگاه شهرک امام

زمان : شنبه و دو شنبه 21-18

 

 

 

خانم امجدی

تحصیلات :  دانشجوی دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان : دانشکده اقتصاد

زمان :یک شنبه 13-9

 

 

 

خانم سپیده کاظمی

تحصیلات :  دانشجوی دکتری حقوق

سابقه کار:

مکان : مرکز مشاوره دانشجویی (مشاوره حقوقی )

زمان :  شنبه 16-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر خدیوی 

تحصیلات :دکتری مشاوره

سابقه کار: 20 سال

مکان :  مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان :  3شنبه10-8

آقای دکتر صبوری

تحصیلات :  دکتری روانشناسی علوم اعصاب شناختی

سابقه کار:

مکان : مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان :دو شنبه و سه شنبه 12-8

 

 

خانم دکتر خانجانی

تحصیلات : دکتری روانشناسی

سابقه کار:

مکان : مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان : چهار شنبه 8-10  و 4-2

 

 

خانم سعیده امینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سابقه کار: 8سال

مکان :دانشکده ریاضی

زمان :شنبه و سه شنبه 13-9

 

خانم افخم طباطبایی

تحصیلات : کارشناسی مددکاری

سابقه کار:14 سال

مکان : مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان : یکشنبه  دوشنبه وچهارشنبه 12- 9

 

خانم اسمعیل زاده

تحصیلات :  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه کار: 11 سال

مکان : مرکز مشاوره دانشگاه تبریز

زمان :

 

 

آ

 

خانم ژیلا ارغوانیان

تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

سابقه کار: 8 سال

مکان : دانشکده شیمی

زمان : دوشنبه و چهار شنبه 12 -9