برنامه شعبات مرکز در دانشکده ها


دانشجویـان عزیز

 

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز در نظر دارد همانند ترم های گذشته خدمات روان شناختی رایگان را از طریق شعبه مستقر در دانشکده ارائه می نماید. شما میتوانید در هر یک از موارد ذیل با تعیین وقت قبلی به روان شناس مراجعه نمایید:
 

مشکلات روان شناختی شامل : افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، خجالت ، کمرویی ، هراس از صحبت در جمع و ...

مسائل مرتبط با ازدواج ، مشکلات زناشویی ، مشکلات خانوادگی و غیره ...

مشکلات تحصیلی ، یادگیری و مدیریت زمان

مشکلات ارتباطی ، پیش از ازدواج و مهارت های زندگی

و سایر موارد روان شناختی مورد نظر

 

                             

برنامه شعبات مرکز مشاوره در خوابگاهها

مشاوره خوابگاه

خوابگاه شهدا

خوابگاه فدک

خوابگاه ولیعصر

خوابگاه

 شهرک امام

خوابگاه فرهنگیان

شنبـه

21-17 خانم فخیمی(ارشدروانشناسی)

22-21 خانم جوربنیان (د.دکتری روانشناسی)

 

 

22-18آقای باقرپور اسکویی(مددکار)

 

یکشنبـه

21-17 خانم امینی(ارشدروانشناسی)

22-21 خانم جوربنیان (د.دکتری روانشناسی)

 

 

22-18آقای دکتردادش زاده روانشناس

 

 

دوشنبـه

21-17 خانم فاطمی (ارشدروانشناسی)

22-21 خانم جوربنیان (د.دکتری روانشناسی)

 

 

22-18آقای دکتردادش زاده روانشناس

 

20-17 خانم فخیمی

(ارشدروانشناسی)

سه شنبـه

21-17 خانم فاطمی(ارشدروانشناسی)

2-17 خانم طباطبایی (کارشناس مددکار)

22-21 خانم جوربنیان (د.دکتری روانشناسی)

20-17 خانم فخیمی

(ارشدروانشناسی)

21-18آقای دکتر حکمتی

 

22-18آقای باقرپور اسکویی(مددکار)

 

چهارشنبه

21-17 خانم فخیمی (ارشد روانشناسی)

22-21 خانم جوربنیان (د.دکتری روانشناسی)

 

 

22-18آقای دکتردادش زاده روانشناس

 

 

پنج شنبه

21-17خانم محمدپور(مددکار)

 

 

 

22-18آقای دکتردادش زاده روانشناس