برنامه روانشناسان مرکز

 
 
دانشجویـان عزیز

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز همانند ترم های گذشته خدمات روان شناختی رایگان را از طریق مرکزمشاوره ارائه می نماید. شما میتوانید در هر یک از موارد ذیل با تعیین وقت قبلی به روان شناس مرکزمراجعه نمایید:

مشکلات روان شناختی شامل : افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، خجالت ، کمرویی ، هراس از صحبت در جمع و ...

مسائل مرتبط با ازدواج ، مشکلات زناشویی ، مشکلات خانوادگی و غیره ...

مشکلات تحصیلی ، یادگیری و مدیریت زمان

مشکلات ارتباطی ، پیش از ازدواج و مهارت های زندگی

و سایر موارد روان شناختی مورد نظر

شنبـه

12-10 آقای فرشی

12- 8 خانم محمدپور(کارشناس مددکاری)

16-14 خانم کاظمی( د.دکتری مشاور حقوقی)

16-14 آقای دکتر نعمتی

یکشنبه

12-8آقای دکتر حشمتی

12-10 آقای دکتر آقامحمدی( روانپزشک)

12-8  خانم موسی نژاد (نوروفیدبک)

12-9 خانم طباطبایی(کارشناس مددکاری)

16-14 خانم صمدزاده(کارشناس ارشد روانشناسی)

دوشنبه

12- 8 آقای دکتر  خدیوی

12-8آقای دکتر زارعان

12-30/8 آقای دکتر خادمی(روان­سنج)

12-9 خانم طباطبایی(کارشناس مددکار)

12-10 آقای فرشی

16-14 حاج آقا نقدی(مشاور مذهبی)

                         

سه شنبه

12- 8 آقای دکتر بیرامی

10-8 آقای دکتر صبوری

12-10 خانم دکتر نعمتی

12-8  خانم موسی نژاد (نوروفیدبک)

16-14 آقای دکتر خدیوی

چهارشنبه

30/11-30/8  خانم دکتر خانجانی

12-9 آقای دکتر اسدلو (روانپزشک)

12-9 خانم طباطبایی(کارشناس مددکاری)

15-14 خانم دکتر خانجانی

16-14 آقای دکتر نعمتی

 

                                                                         برنامه هفتگی مرکز مشاوره دانشجویی